1402/06/07-12:03

رسم هرساله بذرچینی حرا در روستای گوران قشم

جنگل‌های حرا ۳ تا ۵ برابر جنگل‌های استوایی اکسیژن تولید و کربن‌دی‌اکسید جذب می‌کنند و لذا مردم قشم با توسعه این جنگل‌ها از طریق بذرچینی به طبیعت جزیره کمک می‌کنند.

رسم هرساله بذرچینی حرا در روستای گوران قشم

رسم هرساله بذرچینی حرا در روستای گوران قشم

رسم هرساله بذرچینی حرا در روستای گوران قشم

رسم هرساله بذرچینی حرا در روستای گوران قشم

رسم هرساله بذرچینی حرا در روستای گوران قشم

رسم هرساله بذرچینی حرا در روستای گوران قشم

رسم هرساله بذرچینی حرا در روستای گوران قشم

 

 

 

 

نظرات

captcha

اخبار مرتبط