1402/04/19-11:51

پرواز آزمایشی پَد هلیکوپتری «بیمارستان کیش»

اولین پرواز آزمایشی از پد هلیکوپتری بیمارستان جزیره کیش به منظور برقراری اورژانس هوایی، صبح دوشنبه ۱۹ تیر ۱۴۰۲ با موفقیت انجام شد.

ورود پرواز آزمایشی پَد هلیکوپتری «بیمارستان کیش» به باند بیمارستان جهت انتقال بیمار اورژانسی

پرواز آزمایشی پَد هلیکوپتری «بیمارستان کیش»

پرواز آزمایشی پَد هلیکوپتری «بیمارستان کیش»

پرواز آزمایشی پَد هلیکوپتری «بیمارستان کیش»

پرواز آزمایشی پَد هلیکوپتری «بیمارستان کیش»

پرواز آزمایشی پَد هلیکوپتری «بیمارستان کیش»

پرواز آزمایشی پَد هلیکوپتری «بیمارستان کیش»

مراسم پرواز آزمایشی پَد هلیکوپتری «بیمارستان کیش»

 

نظرات

captcha

اخبار مرتبط